Oblio, An * Independent * Voter !!!

An intractable, a person who adheres to unconventional or unpopular ideals !

Home Ș T I R I L E de la ora 18 : 00

S_tacheta R_idicata L_a ...

R_egizori , A_ctori , I_ntelectuali  !!!

vs.

I_gnoranti , A_gramati , D_emagogi  !?!?!?

N O I , cei  noi  si  MUNCIM  &  GINDIM , s i c  !!!

                                O R G A N I G R A M A                           
 
                                   ♀   B  L  I       0 0 6                             
 
           C _ r e d u l          N _ a i v           P _ r o s t                
 
Presedintele      Republicii     Rominia
Catalin    Predoiu                
  Soc. Civila  
1
Public  Relation  "  Presedintie  "
Daniel    Osmanovici          
    M e d i a  
 
Presedintele       Parlamentului         
Toader     Paleologu            
   P    L    D  
2
Public  Relation  "  Parlament  "
Andrei     Zaharescu           
    M e d i a  
 
Presedintele       S e n a t u l u i    
Smaranda    Enache           
Pro - Europa
3
Public  Relation  "  S e n a t  "
Petre - Catalin_Fumuru      
    M e d i a  
 
Presedintele     Camerei    Reprezentantilor
Maria     Grapini                
  Conservator
4
Public  Relation  " Camera    Reprezentantilor "
Andy    Moisescu                
    M e d i a  
 
Manager   General  ( Fonduri " U  E " ) 30  mld.
 I O N      T I R I A C          
 M a n a g e r
5
Guvernatorul     B . N . R .
Daniel     Daianu               
   P    N    L
6
Manager    General    Sport  de  Masa  /  Sanatate  !!!
 I L I E      N A S T A S E   
 M a n a g e r
7
Presedintele     Curtii     Constitutionale
Gheorghe     Dinu              
  Republican 
8
Presedintele     Inaltei  Curti  de  Justitie  si  Casatie
Cristian     Diaconescu        
    P   S   D
9
Presedintele     Curtii    de     Conturi
Peter - Kovacs_Eckstein      
  U  D  M  R
10
Procurorul     General    (  Ministerul     Justitiei  )
Renate     Weber                  
    P   N    L
11
Director     D. I. I. C. O. T.
Mihai - Razvan_Ungureanu 
   P    N    L
12
M i n i s t r u l     DE       J U S T I T I E                        
Monica     Macovei              
     P      D    
13
S e f      d e p a r t a m e n t     D. N. A.
Daniel     Morar                  
  Soc. Civila  
14
Presedintele     Consiliului    Suprem    al   Magistraturii
Laura - Codruta_Kovesi       
  Soc. Civila  
15
A v o c a t u l    P o p o r u l u i
Aurelian      Pavelescu         
 P N T - C D
16
Garda   Nationala  ( Home_Land_Security )                   
Traian  ( csat )  Basescu      
     P      D    
17
Comandant    s e f   a l    S M U R D
R  a  e   d       A  r  a  f  a 
  Soc. Civila  
18
Comandant    s e f  a l  pompierilor   +  “ S M U R D “
Comandant     Pompieri     
  Soc. Civila  
19
Comandant    s e f   a l    I G S U
Alexandru     Dinica           
  Soc. Civila  
20
Comandant    s e f      d e p a r t a m e n t     S.R.I.
Sorin     Ionita                    
  Soc. Civila  
21
Comandant    s e f      d e p a r t a m e n t     S.I.E.
Stelian     Tanase                
    M e d i a  
22
Agentia   Nationala   pt.  transparenta  totala
Victor     Alistar                  
  Soc. Civila  
23
Agentia   Nationala   electorala     permanenta
Cristian     Parvulescu         
  Soc. Civila  
24
Agentia   Nationala   pt.   foloase    necuvenite ...
Valeria     Dorneanu           
    M e d i a  
25
Agentia   Nationala   pt.  monitorizarea  Serv. Secrete
Ovidiu     Ohanesian           
    M e d i a  
26
Agentia   Nationala   pt.  monitorizarea  Senatului
Adelina     Radulescu          
    M e d i a  
27
Agentia   Nationala   pt.  monitorizarea  Cam. Rep.
Oana     Sima                     
    M e d i a  
28
Ag.  Nationala  pt. Monit. Financiara a celor 2 camere
Paula     Ivanescu               
     P      D   
29
Presedintele     A.N.I.
Cozmin     Gusa                 
   P    S    D
30
Presedintele     V.E.R.A.
Lavinia     Sandru              
   P    I    N
31
D i r e c t o r      g e n e r a l     " P e n i t e n c i a r e "
Cristian     David                
   P    N    L
32
M i n i s t r u l    DE    I N T E R N E  --> Jandarmeria  
Cristian     Boureanu          
   P    L   
33
Comandant    s e f     G a r d a   f i n a n c i a r a 
Mugur     Ciuvica               
  Soc. Civila  
34
G a r d a     f i n a n c i a r a   :   a l c o o l
Sebastian     Bodu              
     P      D   
35
                                             :   c o m b u s t i b i l
Ovidiu    Grecea                 
   P    S    D
36
                                             :   t u t u n
Iuliu     Winkler                 
  U  D  M  R
37
                                             :   c h e r e s t e a
Cristian“PIEDONE“Popescu
  Conservator
38
S e f   Departament   Europol + Interpol + F B I ...
Bogdan    Gamalet              
    M e d i a  
39
S e f   Departament   E U R O P E  +  N A T O
Petre     Roman                   
     F     D    
40
S e f   Departament   A n t i   -  F R A U D A
Luis     Lazarus                   
    M e d i a  
41
S e f   Departament   A n t i   -  T E R O
Christian      Sabbagh          
    M e d i a  
42
S e f   Departament   A n t i  -   D R O G
Emanoil     Isopescu             
    M e d i a  
43
M i n i s t r u l      Administratiei     P u b l i c e              
Vasile     Blaga                   
     P      D   
44
S e f   Departament      Politia     Comunitara
Sorin - Ovidiu_Balan          
    M e d i a  
45
Sef   Departament    Politia    Rutiera  ( Main  Street )
Dan     Boanta                   
    M e d i a  
46
S e f   Departament      Politia     Veterinara
Dr.  Attila      Kelemen        
  U  D  M  R
47
D  r  e  p  t  u  r  i  l    " p  r  i  e  t  e  n  i  l  o  r " …
Dragos      Bucurenciu        
   P  L  U  G
48
S e f   Departament    Politia    Mediului    R + R + R
Liviu     Mihaiu                  
    M e d i a  
49
P r i m   M i n i s t r u   &  ( INVESTITII   STRAINE )    
  I L I E     SERBANESCU
   P  L  U  G
50
Pro_Life_United_G r o u p    (   P  L  U  G   )   B _ L I
 Nairda  “ OILBO “  Aelcim
   P  L  U  G
51
Prim Vice_Prim  Ministru  ( SOlidaritate    SOciala  )    
  Marie - Rose_Mociornita
   P  L  U  G
52
Sef   Agentie   Centre   Sociale  ( convenience  stores )
Mircea     Cosea                  
   P    L   
53
Agentia    Nationala   pt.   A s i s t e n t a     S o c i a l a
Dana      Deac                    
    M e d i a  
54
Sef   Departament    Relatia   c u     S i n d i c a t e l e
Bogdan     Hossu                
    Sindicate  
55
Ag.   Nationala  pt.  Contr. Invest. In  Infrastructura
           Pavel  Lucescu         Reprezentantul  Cetatenilor 
    M e d i a  
56
Agentia   pt.  S u p r a v e g h e r e a     B u g e t u l u i
Liviu     Voinea                   
   Soc. Civila 
57
Agentia   Nationala   pt.  U t i l i t a t i  ( captivii  !!! )
Radu    Soviani                   
 Business
58
Ag.  Nationala   pt.  Tarife , Accize, Taxe, Impozite ...
Moise    Guran  (  T A T I  )
    M e d i a  
59
Agentia   Nationala   pt.  Reglementarea   Preturilor
Dragos     Nedelcu              
 Business
60
S e f   Departament     L e x   –->   P r o _ B o n o  
Valeriu     Stoica                
   P    L    D  
61
Agentia    Nationala    pt.   --  R e v o l u t i o n a r i  --
Radu     Filipescu                
Revolutionari
62
R  r  o  m  i      s i      i a r a s i      r  r  o  m  i  ...          
Delia     Grigore                  
  R  r  o  m  i
63
Agentia    Nationala    pt.   Egalitate    d e    sanse
Sandra     Pralong              
   P  L  U  G
64
P r o _  L i f e _  U n i t e d _  G r o u p  ( P L U G  )
Catalin     Avramescu         
  Soc. Civila  
65
P r o _  L i f e _  U n i t e d _  G r o u p  ( P L U G  )
Raluca     Turcan               
   P   L   D    
66
Sef   Departament  “ DAVARO “ dac / valah / romin    
Florin     Calinescu            
   P  L  U  G
67
Sef   Departament  “ GYRRTI  ” gypsy / rrom / tigan     2
Madalin      Voicu              
  R  r  o  m  i
68
Sef   Departament  “ HUSEMA” hun / secui / maghiar  3
Gabor      Tompa               
  U  D  M  R
69
Sef   Departament  “ SASVGE  ” sas / svab / german     4
Johannis      Klauss            
       F    G    
70
Reprezentant       P  C   M     --->   s  e  c  u  i …          5
Jeno      Szasz                     
    P  C  M   
71
A  f i   sau  a   nu   f i … om   In   r ( o m ) i n i a !!!   6
Dan     Puric                      
   P  L  U  G
72
R  o  m  i  n  i  a        t  i  n  e  r  i  l  o  r …                
Alina     Sorescu                 
   Y o u t h    
73
Reprezentanta UDMR --> maghiari (ro) / unguri (hu)   8
Rozalia     Biro                    
  U  D  M  R
74
Civilizatia   Orientala, smerenie, toleranta  si  pace  !!!  9
Dr.Mohammad_Abu  Baker
   P  L  U  G
75
Agentia    Nationala    Anti --  D i s c r i m i n a r e     10
Jozsef     Haller                  
Pro - Europa
76
Negociator_s e f     i n t r e     p u t e r i ... ---> P_ R _0  
Adriana     Saftoiu             
    M e d i a  
77
Sef   Departament     Minoritati      (  etnice  )
Mioara     Roman               
   P  L  U  G
78
D r u m u r i l e      n o a s t r e  … E u r o p e n e          
Mariane     Buceanu           
  R  r  o  m 
79
Vice   Prim   Ministru   ( A f a c e r i    E x t e r n e  )     
Emil     Hurezeanu
   P  L  U  G
80
Comandant   sef  al  Serviciului  de   Paza  si  Protocol 
Cristian     Radulescu          
     P      D    
81
Director    g e n e r a l     a l     R e g i e i      A.A.P.S.   
Mircea      Badea                
    M e d i a  
82
Sef   Dep. " Evidenta  Populatiei  "  &  "  " Diaspora "
Laura     Chiriac                 
    M e d i a  
83
Agentia   Nationala  pt.  Romini  &  Rominia  @  Large
Valerian     Stan                 
   P  L  U  G
84
M i n i s t r u l        M e d i u l u i    +   “ E C O  “          
"General" - Cornel_Codita  
  P  ECO
85
Agentia    Nationala   pt.   Protectia   faunei   &   florei
Laszlo -Szabo_Szekely         
  P  C  M   
86
Agentia    Nationala   A n t i   ---   P o l u a r e   :
Andrei     Marcu                 
  Soc. Civila  
87
Agentia    Nationala   pt.   Monitorizarea … a e r
Oana     Rotaru                  
   P    I    N
88
Agentia    Nationala   pt.   Monitorizarea … a p a
Daniel     Funeriu              
   P    L    D  
89
Agentia    Natuonala  pt.   Monitorizarea … s o l
Radu - Horatiu_Munteanu  
 P N T - C D
90
Respect   pt.  v i a t aO a m e n i, A n i m a l e, N a t u r A  
Oana     Pellea                    
   P  L  U  G
91
AgentIa   Nationala   pt.  P r o t e c t i a   animalelor
Adriana      Bahmuteanu    
    M e d i a  
92
M i n i s t r u l      R e s u r s e l o r      N a t u r a l e      
Florin      Pogonaru           
 Business
93
Agentia   Nationala   pt.  Relatia   cu  " GreenPeace "
Roberta - Alma_Anastase     
     P      D    
94
Sef   Dep.   Rezervatii   N a t u r a l e  +  “ P a r c u r i ”
Emil     Constantinescu       
     A      P
95
Ministrul  pt. utilitati : Gaz + Electricitate + Apa              
Niculae     Havrilet            
   P    N    L
96
Sef   Agentie  “ R o m â n i a    C u r a t a    ( Orase )
Mihai     Tatulici               
    M e d i a  
97
Ministrul   Integrarii  (calea  ferata), transportul  public
Radu     Berceanu              
     P      D   
98
Sef   Agentie  “ R o m â n i a    C u r a t a     ( S a t e )
Niculae - Furdui_Iancu      
  Soc. Civila  
99
Agentia   Nationala    pentru    I n f o   la   s a t e   !!!
C-tin -“ Dilly “_Serbanoiu 
 P   S   D   R
100
Vice    Prim    M i n i s t r u  (  Integrare   +   Aderare 
Marian  -  Petre_M I L U T
  P N T - C D
101
Agentia   Nationala  pt.  Integrare  &  Convergenta    
Cristina      Vasiloiu           
   P  L  U  G
102
P o e z i a … E c o n o m i e i   d e   la   p i a t a   ?!?!
Radu    Vasile                    
  P N T - C D
103
Ministrul   Agr .  +  A l i m e n t a t i e i  +   F e r m e    
“GIGI“ Gheorghe_Becali     
 P N G - C D 
104
( A  g  r  o  s  t  a  r     --     S  I  N  D  Y  )
Niculae     Stefan               
    Sindicate   
105
Sef   Agentie   Siguranta  Prod. Alim. si  Nealimentare
Alice     Iacobescu              
    M e d i a  
106
Sef   Agentie   Siguranta  in  Producrie   +  Procesare
Daciana     Sarbu               
   P    S    D
107
Ministrul   Utilitati + G o s p o d a r e s t i  (  S a t e  )    
Silviu     Prigoana              
   P  L  U  G
108
Agentia    Nationala   pt.  Hidro - M e t e o r o l o g i e
Laura     Dragomir             
    M e d i a  
109
Sef   Dep.  I n u n d a t i i  /  I r i g a t i i  /  Alunecari ...
I o n     I l i e s c u              
   P    S    D
110
M i n i s t r u l    E d u c a t i e i    &    C e r c e t a r i i  
Mircea     Miclea                
   P  L  U  G
111
A  l  f  a  b  e  t  i  z  a  r  e … ---->  99,00 %  
Mircea     Cartarescu           
   P  L  U  G
112
I  n  o  v  a  t  i  i      --     C  e  r  c  e  t  a  r  i 
Romeo     Stavarache         
   P    U    R
113
Agentia   pt.  “ Kids “ + “ Juniors ( Institutionalizati )
Mona    Nicolici                 
  Conservator
114
Agentia   pt.  “ Kids ” + “ JunIors    ( Super    Dotati )
Ruxandra     Cesarescu       
   P  L  U  G
115
Agentia   Nationala   pt.  M a n u a l e / p r o g r a m e 
Dan    C.    Mihailescu       
  Soc. Civila  
116
M a t e r i a l e   d i d a c t i c e   pt.  p r e s c o l a r i …
Nina    Cassian                  
   P  L  U  G
117
M a t e r i a l e    didactice    pt.   scoala    generala ... 
Ana    Blandiana               
     A      P
118
Sah cu “Regina“,open  minded  citizens,scoli,facultati
Elisabeta   Polih(ro)niade   
   P  L  U  G
119
F  a  i  r   ---   p  l  a  y    !!!
Iolanda    Balas                   
   P  L  U  G
120
U  r  b  a  n       S  p  i  r  i  t
Irina    Sch(ro)tter              
 Business
121
L  a  w     &     O  r  d  e  r  ...
Paula     Iacob                   
   P  L  U  G
122
A v i a t i e    d e    "  5    s  t  e  l  e  "   ( Respect )  !!!
Lucian    Mandruta            
    M e d i a  
123
Agentia  Nationala   ---   S a n a t a t e     M i n t a l a
Au(ro)ra     Liiceanu          
  Soc. Civila  
124
Sef   A g e n t i e    pentru    F a m i l y 
Sofia     Vicoveanca           
  Soc. Civila  
125
C e     a r     t r e b u i     sa     s t i m …?
Daniel    Barbu                  
   P  L  U  G
126
Sef   Dep.  C u l t u r a   (  s c o l i  + f a c u l t a t i  )
Ioan -  Gyuri_Pascu           
   P  L  U  G
127
C i  t  e  s  t  i ,   d  e  c  i      e   x   i   s   t   i   !!!
Mihai     Stefanescu           
   P  L  U  G
128
Sef   Dep.   Cultura  ( B i b l i o t e c a   pt.  t o t i  !!! )
Ioan   T.     M o r a r          
   P  L  U  G
129
Sef   D e p a r t a m e n t    C u l t e
Cristian     Tabara              
    M e d i a  
130
Sef   Departament   (  C u l t u r a     c u     p i l n i a  )
Dan     Haulica                  
   P  L  U  G
131
Sef   Departament   Cultura  (  a r t a   vs.  K i t s c h  )
Iuliana     Ciugulea            
    M e d i a  
132
Agentia    Nationala     m a m a   &   c o p i l u l 
Mariana     Mihut              
   P  L  U  G
133
Agentia    Nationala   pt.  T a b e r e   /   s t a t i u n i
Dana      Grecu                  
    M e d i a  
134
A m b a s s a d o r     o f     g o o d w i l l  . . .  Unicef
Andreea - Banica_Marin     
    M e d i a  
135
Li c e e n i i      I n     44    j u d e t e
Geanina      Co(ro)ndan     
    M e d i a  
136
D e z b a t e r i     I n     44    j u d e t e ...
Marina - Almasan_Socaciu 
    M e d i a  
137
L i  m  b  i       s  t  r  a  i  n  e    e  u  r  o  p  e  n  e
Elena     Gurita                  
    M e d i a  
138
D r u m u r i l e        d r e p t a t i i …
Adriana     Murariu            
    M e d i a  
139
R  o   c   k     a  r  o  u  n  d     t h e ... b  l  o  c  k   !!!
Stefan     Banica    jr.         
   P  L  U  G
140
R  e  b  e  l         m  a  t  i  n  a  l 
Mihai     Sturzu                 
    M e d i a  
141
P r  i  m  u  l ,  s  i  n  g  u  r  u  l ,  u  n  i  c  u  l 
Dumitru     Prunariu         
   P  L  U  G
142
R  e  s  p  e  c  t       f  a  t  a     d e      p r o f e s i e   !!!
Cristian     Topescu            
   P  L  U  G
143
G i  n  d  e  s  t  i     l  i  b  e  r    daca  ai  cu  ce   !!!
Florin     Chilian               
   P  L  U  G
144
T r  a  i  e  s  t  i     b  i  n  e ,  daca   ai   din   c e   !!!
Alexandru     Andries         
   P  L  U  G
145
L i b e r i    in    R o m i n i a … E u r o p e a n a
Serban      Orascu              
   P  L  U  G
146
" G r a n d   J u r y " / sa  auzim   numai  de  bine   !!!
Neculai - C_tin_Munteanu 
   P  L  U  G
147
I  n  t  r  e      69,1112 %     s i     100 %
Catalin      Stefanescu        
    M e d i a  
148
Cine   stie   cistiga  !!! ( concursuri ), cultura -- generala
Alexandru     Mi(ro)nov     
   P    S    D
149
P  a  c  a  l  a   ?   Sau   S a r a c   si    C i n s t i t   !!!
Sebastian      Papaiani       
   P  L  U  G
150
M i n i s t r u l    Sportului  ( P e r f o r m a n t a   !!! 
Ivan     Patzaichin              
   P  L  U  G
151
M i n i s t r u l    S a n a t a t i i    &    (  S p i t a l e  )   
Val      Vilcu                      
   P  L  U  G
152 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  Next 
  •  End 
  • »


Page 1 of 3

S O N D A J / P O L L

VREI O SCHIMBARE RADICALA ?!!!
 

Who's Online

We have 49 guests online
mcdonalds.jpg


Newsflash 1 (19/03/12) !!!
Breaking News: Sondaj” GAZEBO ”:
# 0.-F_orțele A_lianței N_aturale : 44%
# 1.-Partidul Pop.Dan-Diaconescu : 14%
# 2.-Partidul Social Democrat         : 13%
# 3.-Partidul National Liberal         : 12%
# 4.- Partidul Romînia Mare              :   6% 
# 5.-Partidul Noua Generație C-D   :  4%
# 6.-Uniunea Dem.a Magh. din RO :  4%
# 7.-Partidul Civic Maghiar              :  2,1112%
# 8.-Partidul Pop.al Magh.din TR  : 0.8888%
www.oblio-006.ro.
Newsflash 2 (19/03/12) !!!
1 P A N D A          = 5,5500 Lei
1 L I R Ă               = 4,9955 Lei
1 E U R O             = 4,4400 Lei
1 C H F                  = 3,7000 Lei
1 D O L L A R      = 3,3300 Lei
1 YUAN  (RMB) = 0,2775 Lei
1 Y E N                 = 0,0333 Lei 
www.oblio-006.ro
Newsflash 3 (19/03/12) !!!
 1 þ =1,11 £=1,25 €=
1,5chf =1,67$=20 Ý
= 166,67 ¥
1 £=0,90 þ=1,125 €
= 1,35 chf =1,50 $=
18 Ý = 150,00 ¥
1 €=0,80þ=0,888£
=1,20 chf =1,333 $
=16 Ý = 133,33 ¥
1chf =0,67þ=0,74£
0,77 € = 1,11 $ =
13,33 Ý = 111,11 ¥
1 $ =0,60þ=0,67 £
=0,75 €=0,90chf =
12 Ý = 100,00 ¥
1 Ý =0,05 þ=0,06£
=0,0625 € = 0,075
= 0,083$ = 8,33 ¥
1¥=0,006þ=0,007
=0,0075 €= 0,009
chf =0,01$=0,12 Ý
 www.oblio-006.ro

.

Newsflash 4 (17/07/12) !!!
Cei care doresc ”SCHIMBAREA
ÎNTREGII  CLASE  POLITICE”,
sînt ”RUGAȚI” să ”N U” se
”PREZINTE” la ”VOT” !!!!
   www.oblio-006.ro
Newsflash 5 (17/07/12) !!!
Procentul cît mai mare de ”VERZI” va INDICA,
cît de mult ”DORIM” ca
TOȚI ”ROȘII” să PLECE
”ACASĂ”
www.oblio-006.ro